noclegi    imprezy    widowiska

 

najblizsze napis

 

winomiod2019mini


szlak

tripadvisor logo vector 01

 

GdzieWesele.pl poleca banner na stronę

Grodziec, dnia 26.08.2019 r.

ZG.271.2.2019

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Zamek Grodziec Sp. z o.o.  informuje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 150 000,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

(zł.)

Termin gwarancji

Termin wykonania zamówienia

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Andrzej Rybka

Ziemnice, ul. Szczęśliwa 9

59-216 Kunice

105 625,00

36 miesięcy

Do dnia 20.11.2019 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Piotr Janczyszyn

Prezes

Zamek Grodziec Sp. z o.o.

 

--------------------------------------

 

Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.


Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

--------------------------------------

Zagrodno, dnia 1 sierpnia 2019 r.

 ZG.271.2.2019

                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamawiający Zamek Grodziec Sp. z o.o. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

(-) Piotr Janczyszyn

Prezes Zamek Grodziec Sp. z o.o.

 

 --------------------------------------

 

 

Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

 

Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

Aktualizacja z dnia 24.07.2019 r.:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540152954

SIWZ (Aktualizacja

Załączniki 1-6 do SIWZ (Aktualizacja)

Załącznik 7 do SIWZ (Aktualizacja)