noclegi    imprezy    widowiska   renowacje

ogloszenie030920

 

najblizsze napis

 

 

godna zaufania2020
szlak

tripadvisor logo vector 01

 

GdzieWesele.pl poleca banner na stronę

 

 

 

Grodziec, dnia 29 września 2020r.

ZG.271.2.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Ogłoszenie nr 578873-N-2020 z dnia 2020-08-27 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Remont dachu Starej Wieży na Zamku Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz 1843 z późn. zm.) Zamek Grodziec sp. z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub imię i  nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium:

 

Łączna punktacja

(pkt.)

Miejsce w rankingu

Cena

(pkt.)

Termin gwarancji (pkt.)

 

 

1

CEGŁA-DACHY
Marcin Cegła

60,00

40,00

100

I

 

 

Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta w postępowaniu, oferta nie podlegająca odrzuceniu i Wykonawca nie podlegający wykluczeniu. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 60% i okres gwarancji 40%.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaka została zabezpieczona na realizację tego zamówienia, tj. 200 000,00 zł. brutto. Na postawie art. 91 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.)  Zamawiający zwiększył kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

 

 

Prezes Zamku Grodziec Sp. z o.o.

          (-) Piotr Janczyszyn

--------------------------------------

 

Grodziec, dnia 24 września 2020r.

ZG.271.1.2020

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Ogłoszenie nr 573598-N-2020 z dnia 2020-08-12 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady oraz modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z tarasu pierwszego piętra Zamku Grodziec – ETAP I.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz 1986 z późn. zm.) Zamek Grodziec sp. z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub imię i  nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium:

 

Łączna punktacja

(pkt.)

Miejsce w rankingu

Cena

(pkt.)

Termin gwarancji (pkt.)

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Andrzej Rybka

Ziemnice, ul. Szczęśliwa 9

59-216 Kunice

60,00

5,00

65

I

 

 

Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta w postępowaniu, oferta nie podlegająca odrzuceniu i Wykonawca nie podlegający wykluczeniu. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 60% i okres gwarancji 40%.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaka została zabezpieczona na realizację tego zamówienia, tj. 150 000,00 zł. brutto.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

Prezes Sp. z o.o. Zamek Grodziec

(-) Piotr Janczyszyn

 

--------------------------------------

Grodziec, dnia 11.09.2020r.

ZG.271.2.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Ogłoszenie nr 578873-N-2020 z dnia 2020-08-27 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Remont dachu Starej Wieży na Zamku Grodziec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 tj. ze zm.) Zamek Grodziec Sp. z o.o.  informuje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 200 000,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.

Firma-Oferent        

Adres oferenta

Cena oferty

(zł.)

Termin gwarancji

Termin wykonania zamówienia

1

CEGŁA-DACHY
Marcin Cegła

 

ul. Polna 14a

63-440 Raszków

241 658,00

85 miesięcy

Do dnia 30.11.2020 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Prezes Sp. z o.o. Zamek Grodziec

(-) Piotr Janczyszyn

--------------------------------------

 

Ogłoszenie 578873-N-2020 z dnia 2020-08-27 r

 

Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Remont dachu Starej Wieży na Zamku Grodziec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

--------------------------------------

                                                                                       

     Grodziec, dnia 27.08.2020r.

ZG.271.1.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: Ogłoszenie nr 573598-N-2020 z dnia 2020-08-12 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady oraz modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z tarasu pierwszego piętra Zamku Grodziec – ETAP I.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 tj. ze zm.) Zamek Grodziec Sp. z o.o.  informuje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 150 000,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

(zł.)

Termin gwarancji

Termin wykonania zamówienia

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Andrzej Rybka

Ziemnice, ul. Szczęśliwa 9

59-216 Kunice

145 351,33

37 miesięcy

Do dnia 20.11.2020 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Prezes Sp. z o.o. Zamek Grodziec

(-) Piotr Janczyszyn

 

 

--------------------------------------

 

Ogłoszenie nr 573598-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.


Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady oraz modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z tarasu pierwszego piętra Zamku Grodziec – ETAP I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

--------------------------------------

 

Grodziec, dnia 20 września 2019r.

ZG.271.2.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz 1986 z późn. zm.) Zamek Grodziec sp. z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub imię i  nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium:

 

Łączna punktacja

(pkt.)

Miejsce w rankingu

Cena

(pkt.)

Termin gwarancji (pkt.)

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Andrzej Rybka

Ziemnice, ul. Szczęśliwa 9

59-216 Kunice

60,00

40,00

100

I

 

Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta w postępowaniu, oferta nie podlegająca odrzuceniu i Wykonawca nie podlegający wykluczeniu. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 60% i okres gwarancji 40%.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaka została zabezpieczona na realizację tego zamówienia, tj. 150 000,00 zł.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

(-) Piotr Janczyszyn

Prezes Zamek Grodziec Sp. z o.o.

............................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

 

----------------------------------

 

Grodziec, dnia 26.08.2019 r.

ZG.271.2.2019

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Zamek Grodziec Sp. z o.o.  informuje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 150 000,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

(zł.)

Termin gwarancji

Termin wykonania zamówienia

1

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Andrzej Rybka

Ziemnice, ul. Szczęśliwa 9

59-216 Kunice

105 625,00

36 miesięcy

Do dnia 20.11.2019 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Piotr Janczyszyn

Prezes

Zamek Grodziec Sp. z o.o.

 

--------------------------------------

 

Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.


Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

--------------------------------------

Zagrodno, dnia 1 sierpnia 2019 r.

 ZG.271.2.2019

                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamawiający Zamek Grodziec Sp. z o.o. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

(-) Piotr Janczyszyn

Prezes Zamek Grodziec Sp. z o.o.

 

 --------------------------------------

 

 

Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

 

Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

Aktualizacja z dnia 24.07.2019 r.:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540152954

SIWZ (Aktualizacja

Załączniki 1-6 do SIWZ (Aktualizacja)

Załącznik 7 do SIWZ (Aktualizacja)

 

73084696 2485334618249559 7899929013357903872 o  73126392 2485334628249558 7420655154690523136 o  73284287 2485334658249555 4058365776820699136 o  fgz1  fgz2